dissabte, de març 25, 2006

No a les patents en elearning

No a les patents en elearningDe la pàgina No elearning Patents he recollit i traduït la present petició, que vol alertar a les autoritats europees de les amenaces i repercussions de les patents de programari, i particularment, de l'impacte negatiu que poden tenir per l’educació.

Aquesta campanya està adreçada a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, al Consell Europeu i a tots els responsables polítics dels estats membres. Persones en posició de respondre a les amenaces de les patents de programari i de garantir una oferta educativa de qualitat per als ciutadans europeus.

Si us sentiu implicat/da en aquests temes com a professor/a, estudiant/a, pare/mare, investigador/a, responsable polític/a, desenvolupador/a o simplement com a ciutadà/na, podeu signar la petició adjunta on-line així com donar-la a conèixer a d'altres. Es tracta de recollir el màxim de signatures abans del 30 de Març del 2006.

Petició
Els actuals plantejaments de la Comissió Europea sobre propietat industrial, el desenvolupament de la Community Patent and European Patent Litigation Agreement, conjuntament amb l'acord de Londres, reobren la possibilitat d'autoritzar les patents de programari a la Unió Europea. Aquest fet, comprometria seriosament els avenços assolits en els escenaris d’aprenentatge suportats per les TIC i, a més, podria inhibir les accions d'innovació del sector europeu del elearning.
En base a aquests motius respectuosament us,

EXPOSO:
Que l’establiment d’un sistema de patents de programari pot tenir efectes molt negatius en la innovació educativa i en la qualitat de l’educació que podem oferir als nostres conciutadans, pels motius següents:
  • Per les possibles restriccions als drets de les persones a tenir accés a la informació i al coneixement, així com en la portabilitat de les dades relacionades amb l’aprenentatge continuat al llarg de tota la vida. Objectius enunciats en l’estratègia de Lisboa, com a crucials per assolir el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement a Europa;

  • Per un probable increment del cost de les aplicacions TIC de suport a l’aprenentatge i de les infraestructures de telecomunicacions subjacents, dels sistemes operatius i d’altre programari, juntament amb una reducció en l’actual oferta i diversitat del programari;

  • Pels efectes molt negatius en la creació i el desenvolupament de programari lliure d’ús educatiu. Moltes autoritats educatives europees (ministeris d’educació, universitats, autoritats educatives regionals, petites i mitjanes empreses) han creat o impulsat plataformes, serveis i continguts d’ús educatiu. Els diners que s'haurien de dedicar a la sol·licitud de patents de programari i als litigis sobre les mateixes, serien molt més productius si s’invertissin en recerca i desenvolupament, educació y formació;

  • Pels efectes sobre la continuïtat del programari lliure i de codi obert d’ús educatiu, que es pot veure compromesa com a conseqüència de les patents de programari. Aquest fet podria fer inviable el desenvolupament de nou programari lliure, i provocar la desaparició d’algunes de les actuals aplicacions. Addicionalment, les patents de programari, poden dissuadir a molts usuaris de migrar a programari lliure pel temor al risc d’incórrer en possibles reclamacions i litigis.
En referència als arguments exposats,

SOL·LICITO
Als responsables polítics europeus de tots els nivells, i especialment als de la Comissió Europea, que reconsiderin els actuals plans i que garanteixin que la política de patents no s’utilitza abusivament per a prohibir o restringir el desenvolupament i la difusió de les TIC aplicades als processos d’ensenyament-aprenentatge a Europa.
Signatura

Més informació a: info@noelearningpatents.info